ג'ומלה! ישראל תנאי שימוש

תנאי שימוש

הגדרות
 1. אתר האינטרנט / האתר -   http://www.joomla.co.il
 2. ג'ומלה! ישראל –  שם האתר שהינו הנציגות הישראלית הרשמית של ג'ומלה! העולמית.
 3. הסכם תנאי שימוש - הסכם בין ג'ומלה! ישראל לבין המשתמש וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחים אליו, ככל שקיימים כאלו.
 4. שירותים –  שירותיי תוכן והדרכה, הורדה והעלאת קבצים, פורומים – הכל בתחום מערכת ניהול התוכן ג'ומלה!, וכן שירותים ומוצרים נלווים לכך הניתנים ו/או מסופקים במישרין ו/או בעקיפין במסגרת ג'ומלה! ישראל.
 5. רישום – הליך ובו נדרש אדם להזין פרטים ונתונים שונים לצורך שימוש באתר.
 6. נרשם – אדם המבצע הליך של רישום לאתר האינטרנט, בעצמו או על ידי אחר, בכפוף להסכם תנאי השימוש.
 7. אורח – אדם שאינו בגדר נרשם.
 8. משתמש – נרשם ו/או אורח אשר משתמש בשירותים ו/או גולש באתר האינטרנט.
 9. פרופיל – כרטיס אישי של נרשם ובו הנרשם ממלא פרטים שונים אודותיו, מעלה קבצי תמונה/וידאו/אודיו, וכן המציג שאר נתונים אשר יכולים ללמד, בין היתר, על תיאורו, אישיותו, אופיו, פעילותו באתר האינטרנט ומחוצה לו. פרופיל של נרשם הינו גלוי למשתמשים אחרים, למעט פרטים אשר נקבעו על ידי ג'ומלה! ישראל כי יישארו חסויים כלפי משתמשים.
 10. שימוש באתר – כל פעולה הנעשית תוך ביצוע גישה לאתר האינטרנט, לרבות גלישה, רישום, צפייה, הורדה, העתקה, טעינה, צילום, סריקה, אחזור וכיוצא באלו, אף אם אלו מנותקים זה מזה בהקשרם הטכני או המהותי מהאתר.
 11. תכניי האתר / תוכן / תכנים – כל פרט, נתון וקובץ, מכל סוג ומין שהוא, לרבות מלל, תמונה, וידאו ו/או אודיו, המוצג באתר האינטרנט ו/או המאוחסן במאגרי הנתונים והקבצים שאינם מוצגים באתר האינטרנט, בין אם הופק ו/או הועלה על ידי ג'ומלה ישראל ובין אם על ידי המשתמש, לרבות פרופיל המשתמש.
 12. מנהלי האתר –  מר מתי קוצ'ן, עו"ד אייל ויקטור ממו.
 13. צוות האתר – מנהלי האתר ואחרים המורשים מטעמם.

 

כללי

 1. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 2. הסכם תנאי השימוש להלן מסדיר את היחסים בינך - נרשם, אורח או משתמש, לבין ג'ומלה! ישראל.
 3. קבלת האמור בהסכם זה על ידי המשתמש הינו תנאי הכרחי לגלישה ו/או שימוש בשירותי אתר האינטרנט. משתמש אשר אינו מסכים להסכם, כולו או מקצתו, אינו רשאי לבצע שימוש באתר.
 4. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין האמור בהסכם תנאי שימוש זה לבין האמור בפרסומים אחרים מטעם ג'ומלה! ישראל, הסכם תנאי שימוש זה גוברים, אלא אם נאמר אחרת מפורשות ובכתב ביחס לשוני.
 5. התנאים בהסכם תנאי שימוש זה ובנספחיו אליו, עשויים להשתנות מעת לעת. כל שינוי יחייב את המשתמש בתוך 7 (שבעה) ימים מיום פרסומו באתר האינטרנט או תוך 3 (שלושה) ימים מיום משלוח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש. משתמש שנרשם אשר אינו מסכים לשינויים כאמור, נדרש להפסיק את שימושו באתר לאלתר. המשתמש נדרש להתעדכן מעת לעת בעדכונים כאמור.
 6. חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הם לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש לפירוש הוראות ההסכם.

 

תקופת ההסכם, ביטול והשהייה

 1. ג'ומלה! ישראל רשאית להפסיק או להשהות את פעילות אתר האינטרנט על שירותיו השונים, במלואו או בחלקו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא נימוק או הסבר וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמשים. ואולם, ג'ומלה! ישראל תעשה כמיטב יכולתה להודיע ולספק הודעה מתאימה.
 2. נרשם המבקש להשהות את פעילותו או לבטל את רישומו באתר, לשירות זה או אחר, מתבקש לפנות לצוות האתר בדרכי יצירת הקשר הקיימים באתר.
 3. נרשם המבקש לחדש את פעילותו/רישומו באתר לאחר שזה בוטל ו/או הושהה, אם על ידי צוות האתר ואם ביוזמתו, מתבקש לפנות לצוות האתר. ג'ומלה! ישראל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדש או לא לחדש, בתנאים כלליים או בתנאים מיוחדים, את רישומו של הנרשם.
 4. ג'ומלה! ישראל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, להפסיק ו/או לדרוש ממשתמש לחדול משימוש בשירותי האתר, כולם או חלקם, בקרות מעשה ו/או פעולה בניגוד לאמור בהסכם זה, לרבות עדכוניו מעת לעת, ו/או בניגוד לכל דין ו/או עם קבלת תלונה או תלונות מצד משתמשים אחרים באתר.
 5. המשתמש מצהיר ומסכים כי על אף בקשתו להשהיית פעילותו באתר ו/או ביטול של רישומו, ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות להמשיך ולהחזיק את פרטיו, כולם או חלקם, לרבות אלו המופיעים בפרופילו, וכן לשלוח למשתמש הודעות שונות, שאינן מטעם משתמשים אחרים, כל זאת בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

 

רישום לאתר

 1. לצורך שימוש באתר האינטרנט, במלואו או בחלקו, ג'ומלה! ישראל רשאית להגביל את השימוש בו ברישום מקדים, אשר בלעדיו לא יתאפשר שימוש כאמור. כמו כן, ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגביל שימוש באתר ברישום, מקום שרישום כאמור לא נדרש מלכתחילה.
 2. ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת רישום של אדם לאתר ו/או לא לאפשר לאדם רישום לאתר ו/או לא לאפשר לאדם שימוש באתר, במלואו או בחלקו, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בנימוק או בהסבר.
 3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הפרטים והנתונים, לרבות תמונות, קבצי וידאו ואודיו, להם נדרש ברישום לאתר וכן אלו שימסור במסגרת פעילותו בשירותי האתר השונים, נכונים ומדויקים לגביו הוא בלבד.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נרשם יהיה רשאי להשתמש בכינוי שאינו שמו האמיתי ובלבד שאין בכינוי זה כדי לגרום לפגיעה או נזק לאחר או לפגיעה בתקנת הציבור ו/או במוסר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ג'ומלה! ישראל תהיה רשאית לדחות שימוש של משתמשים בשמות וכינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסבר או נימוק.
 5. המשתמש מצהיר ומתחייב לא להזדהות בפעילותו באתר בזהות שאינה זהותו האמיתית.

 

שימוש באתר

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו אליו, לרבות הסכם מדיניות הפרטיות, וכן בכפוף להוראות שונות שינתנו, מעת לעת, מטעם ג'ומלה! ישראל.
 2. ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגביל שימוש באתר, כולו או חלקו, באופן קבוע או זמני, כלפי משתמש או קבוצת משתמשים, בהגבלות ו/או בתנאים אחרים, כפי שיקבע מעת לעת, וזאת אף אם אותו שימוש באתר התאפשר קודם לכן ללא הגבלות ו/או תנאים כאמור.
 3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה באתר האינטרנט שימוש מסחרי ישיר לטובתו האישית או לטובת אחר, אלא אם קודם לכך ניתנה הסכמה מפורשת בכתב מטעם ג'ומלה! ישראל ו/או שהדבר הותר באופן גלוי, למשל מדוריי מכירה קנייה ומתן שירות בפורום, חתימה אישית בפורום ובפרופיל האישי.
 4. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בשימושו באתר ו/או בתכני האתר לא יעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, במישרין ו/או בעקיפין, שיש בהם כדי לפגוע בזכויות ו/או אינטרסים מוגנים כלשהם של ג'ומלה! ישראל ו/או משתמש אחר ו/או צד שלישי, לרבות, אך לא רק, זכויות קנייניות, זכויות חוזיות, זכויות מעין קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סודות מסחר, סימני מסחר, פטנטים, חובות אמון, פרטיות, כבוד, שם טוב, ביטחון הציבור, ביטחון המדינה, רגשות הציבור.
 5. המשתמש מצהיר ומתחייב לא להשתמש, אם בעל פה ואם בכתב, בשפה שאינה הולמת, גזענית או פוגענית.
 6. המשתמש מצהיר ומתחייב לא להעלות לאתר תכנים ו/או ליצור בו תכנים שאינם הולמים ו/או גזעניים ו/או פוגעניים ו/או פורנוגרפיים ו/או מיניים (לרבות בערום חלקי או מלא של המשתמש ו/או של אחר) ו/או שיש בהם עשיית פרסומת ו/או קידום אינטרסים מסחריים שלו או של אחר. ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שכזה וכן כל תוכן ו/או מידע ו/או חומר שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ג'ומלה! ישראל אינו ראוי, וזאת ללא צורך בחובת הנמקה או הודעה מוקדמת למשתמש.
 7. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בשימושו באתר ו/או בתכני האתר ו/או בפעילותו האחרת כלפי האתר (או המשתמשים שבו), לא יעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, במישרין ו/או בעקיפין, שיש בהם כדי לפגוע בפעילותו התקינה של האתר, לרבות יצירת קישורים ישירים למדור ההורדות ו/או לקבצים אחרים באתר ו/או פגיעה או התערבות בקוד המקור שלו, ו/או לפגוע בתכני האתר ו/או לפגוע בפעילותם ואופן פעילותם של משתמשים אחרים באתר ו/או למנוע גישה לאתר ו/או לשלוח הודעות דואר זבל ו/או להפיץ וירוסים ו/או רוגלות ו/או לסרוק את האתר ו/או לבצע פעולות של חציבת מידע (data mining) מהאתר וממסדי הנתונים שלו וכיוצא באלו.
 8. המשתמש מצהיר ומתחייב לא לבצע כלפי האתר או חלקו, ולא לאפשר לאחרים לבצע, פעולות מסוג Iframe , mirroring , הנדסה חוזרת, פיענוח ו/או פירוק.
 9. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בשימושו באתר ו/או בתכני האתר לא יעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, במישרין ו/או בעקיפין, שיש בהם כדי לפגוע בפעילותם התקינה של אתרי אינטרנט אחרים ו/או לפגוע בפעילותה התקינה של תעבורת המידע באינטרנט ו/או לפגוע בפעילותם התקינה של מחשבי המשתמשים באתר או כל מחשב וציוד דיגיטלי נלווה אחר.
 10. הואיל וכל משתמש רשאי להחליט בדבר המידע אותם הוא מעוניין לחשוף, המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לחשוף באתר ו/או בכל מקום אחר ובכל צורה שהיא, מידע של משתמש אשר נשאר חסוי ונסתר מעיניהם של משתמשים אחרים, לרבות פרטים מזהים של אדם, ללא הסכמתו המפורשת בכתב של אותו משתמש, והמשתמש מתחייב לדווח על כל חשיפה אסורה של מידע שכזה במידה ונחשף אליו.
 11. המשתמש מתחייב לדווח לאתר, ככל שידוע לו ובאופן מיידי, על כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשו או שעתידים להיעשות בעתיד בניגוד לאמור בהסכם זה, על ידי מי ממשתמשי האתר. משתמש אשר יעשה שימוש לרעה באמצעי מעין זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ג'ומלה! ישראל, שימושו באתר יפסק.
 12. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ג'ומלה! ישראל אינה מחויבת לספק לו שירותי תמיכה ו/או עזרה ו/או לפתור תקלות ו/או בעיות בנוגע לשימוש באתר ו/או לתכניי האתר, אלא אם הוסכם לכך מפורשות בכתב, ובכל מקרה תמיכה שכזאת תעשה באמצעים ובכלים כפי שתקבע ג'ומלה! ישראל מעת לעת.

 

פרטיות

 1. המשתמש מצהיר כי הנו מסכים להסכם מדיניות הפרטיות המצורף כנספח א' להסכם זה ואשר ניתן לצפייה דרך כתובת האינטרנט: http://www.joomla.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1418&Itemid=44
 2. המשתמש מתחייב לפעול בכפוף להסכם מדיניות הפרטיות.
 3. אי הסכמה ו/או אי פעולה בכפוף לאמור בהסכם מדיניות הפרטיות כמוה כהפרת הסכם תנאי השימוש באתר ו/או איסור על שימוש באתר ובשירותיו.

 

זכויות קנייניות וקניין רוחני

 1. האתר ג'ומלה! ישראל הינו מבוסס מערכת ניהול התוכן בקוד פתוח - ג'ומלה! ואשר ניתנת לשימוש חופשי בהתאם לרישיון GPL אותו ניתן לקרוא כאן: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
 2. ג'ומלה! על כל תרגומיו, צבעיו והטיותיו הינו סימנו המסחרי הרשום של Open Source Matters, Inc.
 3. נעשה שימוש בשם והלוגו של Joomla!™ תחת רשיון מוגבל מטעם Open Source Matters אשר בארה"ב ובמדינות אחרות. האתר http://www.joomla.co.il אינו מיוחס בדרך כלשהי עם Open Source Matters או פרוייקט Joomla!™ העולמי.
 4. שם המתחם בו פועל האתר - joomla.co.il נמצא בהחזקתו של מר מתי קוצ'ן, מנהל האתר.
 5. מלבד אם צוין אחרת, ג'ומלה! ישראל ו/או מי ממנהלי האתר הנה הבעלים של הזכויות ו/או הרשאות השימוש בשירותים ו/או המוצרים ו/או האלמנטים ו/או העיצובים ו/או התמונות ו/או הקבצים ו/או מאגרי המידע ו/או הרשימות ו/או התוכנות, למעט תכני האתר, שבאתר האינטרנט ולצורך תפקודו, הכוללים, אך לא רק, זכויות קנייניות, זכויות חוזיות, זכויות מעין קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סודות מסחר, סימני מסחר. לפיכך, כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל מצד משתמש שיש בהם כדי לפגוע בכל זכות ואינטרס כאמור, לרבות, אך לא רק, העתקה, הורדה, הדפסה, אכסון, גיבוי, יצירות נגזרות, תרגום, העמדה לציבור, שימוש בסימן מסחר או בלוגו, הנם אסורים בהחלט אלא אם ניתנה לכך הרשאה מפורשת מראש ובכתב על ידי ג'ומלה! ישראל.
 6. המשתמש מצהיר ומתחייב לא לפרסם ו/או להציג ו/או לקשר ו/או להעלות לאתר כל חומר ו/או מידע ו/או תוכן ו/או קובץ שהוא אינו הבעלים החוקים שלהם ו/או אינו בעל הרשאה מתאימה לכך אלא אם הדבר הותר לפי רישיון השימוש ו/או בהתאם לכל דין, לרבות שימוש הוגן. המשתמש מתחייב להודיע לג'ומלה! ישראל על כל פעילות מפרה בענין זה, באופן מיידי וללא דיחוי, וג'ומלה! ישראל תפעל לפי שיקול דעתה הבלעדי בענין.
 7. מלבד אם צויין אחרת, תכני האתר, לרבות עמודי תוכן, מדריכים, תמונות, וידאו ופרסום בפורומים הינו תחת רישיון שימוש מסוג "ייחוס-שיתוף זהה 2.5". ואולם, הואיל ומדובר באתר קהילתי, בטרם יעשה שימוש בתכני האתר על ידי משתמש או אדם אחר, מומלץ להתייעץ עם צוות האתר על מנת להסיר ספק בקשר לקיומן של זכויות יוצרים אחרות ו/או נוספות בתוכן.
 8. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי כל תוכן ו/או מידע ו/או קובץ ו/או רשומה אשר יועלה לאתר ו/או יופק על ידו במסגרת השימוש באתר, לרבות לשם מילוי פרופילו, ולמעט מידע שנשאר חסוי ונסתר כלפי המשתמשים האחרים ו/או ג'ומלה! ישראל, יהיה תחת רישיון שימוש מסוג "ייחוס-שיתוף זהה 2.5". לפיכך לא תהא למשתמש כל זכות ו/או דרישה כלפי ג'ומלה! ישראל בנוגע למידע ו/או תוכן זה, לרבות בענין שינויו, הסרתו ו/או אופן השימוש בו על ידי ג'ומלה! ישראל או על ידי אחרים.

 

העברת זכויות

 1. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להוריש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את זכויותיו ו/או הרשאות השימוש שלו באתר האינטרנט לפי הסכם זה לאדם אחר.
 2. ג'ומלה! ישראל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להעביר, בכל דרך, את זכויותיה ו/או חובותיה ו/או הרשאותיה באתר האינטרנט ו/או הנובעות מהסכם זה, באופן מלא או חלקי, לכל אדם, ללא צורך בהסכמה או במתן הודעה מוקדמת של מי ממשתמשי האתר.

 

אחריות, נזקים ושיפוי

 1. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה או שיעשה בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד להוראות שינתנו מעת לעת על ידי ג'ומלה! ישראל ו/או בשל שימושו באתר, תהא רשאית ג'ומלה! ישראל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות עירוב של צדדים שלישיים רלבנטיים ומסירת מידע לרשותם.
 2. אתר האינטרנט, לרבות אופן ופונקציות השימוש בו ו/או ותכניו, מוצע לשימוש המשתמש כמו שהוא (AS IS), ולפיכך מצהיר בזאת המשתמש כי הנו יודע שאתר האינטרנט אינו חף מתקלות, ליקויים או הפרעות וכי ייתכנו לעיתים שיבושים ו/או אי התאמות ו/או השמטות ו/או הסרות ו/או דיוקים ו/או זמינות של האתר, אשר יפגעו בפעילותו התקינה של האתר, בתכני האתר ובאופן השימוש בו. לפיכך, ג'ומלה! ישראל תהיה פטורה מכל אחריות, ישירה או עקיפה, בענין ולא תהא מחויבת לפעול לתיקון ו/או טיפול בעניינים אלו.
 3. הואיל ואתר האינטרנט משמש כזירה לפעילות אקטיבית של משתמשים בינם לבין עצמם, ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, המשתמש מצהיר ומסכים בזאת כי ג'ומלה! ישראל לא תהא אחראית כלפיו בקשר לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או חסר, שיגרם לו, באופן ישיר או עקיף, משימושו באתר, על ידי משתמש אחר ו/או על ידי צד שלישי מתערב.
 4. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ההתקשרות שלו עם משתמשים אחרים באמצעות האתר ו/או בדרכים אחרות, נעשה ללא פיקוח מצד ג'ומלה! ישראל ולפיכך הוא פוטר בזאת את ג'ומלה! ישראל מכל אחריות ו/או חובה בענין.
 5. ג'ומלה! ישראל רשאית לכלול באתר ובתכני האתר, לרבות בפרופיל המשתמש, מודעות פרסום, תכנים שיווקיים, תכנים מסחריים שונים, קישורי אינטרנט, הפניות, בצורה ישירה ו/או עקיפה (לרבות באמצעות פופ-אפ(. כמו כן, ג'ומלה! ישראל אינה מתחייבת ואינה נושאת בכל אחריות כי הקישורים וההפניות כאמור יפנו למקום אליהם הם מיועדים על פניו.
 6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ישא בכל אחריות ו/או חובה בנוגע לאופן שימושו באתר ו/או לתכניי האתר אותם הפיק, יצר, קישר או העלה לאתר, והוא פוטר בזאת את ג'ומלה! ישראל והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ג'ומלה! ישראל אינה מאשרת ו/או מאמתת את תכני האתר ו/או הקבצים המועלים מצד המשתמשים ו/או המוחלפים בינהם, לרבות יצירת הפרופילים. לפיכך, ג'ומלה! ישראל לא תהא אחראית כלפי כל אדם בגין כל נזק ו/או חסר ו/או עוולה ו/או עבירה הנובעים מענין זה, באופן ישיר או עקיף.
 8. המשתמש מצהיר ומאשר כי הנו יודע כי תכני האתר, כולם או חלקם, אם מטעם המשתמשים ואם מטעם ג'ומלה! ישראל – לרבות מפרסמים ו/או יועצים ו/או אנשי מקצוע הפועלים במסגרת באתר, השימוש באתר ו/או אופן השימוש בו, לא יהוו מקור להסתמכותו בענין זה או אחר, באופן ישיר או עקיף, והוא מקבל עליו את האחריות הבלבדית בעניין.
 9. על המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית לשמור בסודיות, תוך נקיטת בסידורי אבטחה מתאימים, על פרטי הגישה וההתחברות האישיים שלו לצורך שימוש באתר, וזאת במטרה למנוע שימוש לרעה בפרטיו.
 10. המשתמש מתחייב לעשות ככל הנדרש כדי להימנע ולמנוע ביצוע מעשה ו/או מחדל שבעטיו יפגע משתמש אחר או צד שלישי. נפגע צד כאמור, המשתמש יהיה מחויב כלפי הנפגע באופן מלא ואישי, ויפצה אותו על כל סוג נזק.
 11. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את ג'ומלה! ישראל, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר יגרמו לג'ומלה! ישראל בשל כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה או שיעשה בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד להוראות שינתנו מעת לעת על ידי ג'ומלה! ישראל ו/או בשל שימושך באתר ו/או בשל תביעה נגדך ו/או בשל דרישה כלפיך. היה והוגשה נגדך תביעה ו/או דרישה על ידי צד שלישי בנוגע לפעילותך במסגרת האתר, מוטלת עליך החובה לשתף עם ג'ומלה! ישראל פעולה בצורה מלאה ואפקטיבית וכן הנך מסכים להעביר לג'ומלה! ישראל, במידה ותהא מעונינת בכך, את ניהול והשליטה על מערך ההגנה שלך, וזאת רק בתנאי כי האחריות בענין תישאר שלך בלבד. המשתמש מצהיר כי הנו יודע כי אין בשיפוי כאמור לטובת ג'ומלה! ישראל כדי לגרוע או להפחית משאר הסעדים המגיעים לג'ומלה! ישראל על פי דין.

 

התיישנות

 1. תוך התחשבות באופייה המיוחד של רשת האינטרנט ואתר אינטרנט זה בפרט, המשתמש וג'ומלה! ישראל מסכימים בזאת, כחוזה נפרד בכתב, כי תקופת ההתיישנות, כמשמעה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, בנוגע לטענות ו/או דרישות ו/או תביעות של המשתמש כנגד ג'ומלה! ישראל ו/או אחרים מטעמם, תעמוד על 6 (שישה) חודשים.

 

פרשנות

 1. המשתמש מצהיר ומסכים כי הואיל ותחום האינטרנט והמחשוב וכן עולם המושגים בו משתנים מידי יום ביומו, פירוש ההסכם והמונחים בו, במקום בו נדרש פירוש שכזה, יעשה באופן המיטיב עם ג'ומלה! ישראל.
 2. שום הוראה מתנאים ומההוראות הכלולים בהסכם זה אינה באה לגרוע מתנאי או הוראה אחרת של הסכם זה כי אם להוסיף עליו.
 3. היה ויקבע על ידי גורם מוסמך על פי דין כי הוראה מהסכם זה אינה ניתנת ליישום ו/או בלתי אכיפה ו/או נטולת תוקף משפטי, אזי יראו את אותה הוראה כאילו הוחלפה בהוראה תקפה חדשה הקרובה ביותר להגשמת זכויותיה ואינטרסיה של ג'ומלה! ישראל, וזאת ללא פגיעה בתוקפו הכללי של ההסכם ושל הוראות אחרות בו.

 

הודעות ופרסומים

 1. צוות האתר יהא רשאי, אך לא חייב, לשלוח לנרשמים הודעה על שינוי ו/או עדכון הסכם תנאי השימוש באתר, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקו בעת רישומם לאתר.
 2. המשתמש מסכים כי ג'ומלה! ישראל תשלח אליו לתיבת הדואר האלקטרוני, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, הודעות שונות בנוגע לפעילות האתר ותכני האתר וכן במידה והתקבלה הסכמה מפורשת מהמשתמש, גם הודעות פרסום שונות שלה ושל מפרסמים אחרים.
 3. המשתמש מאשר ומסכים לך, כי הודעות, שינויים ועדכונים כאמור לעיל, אשר ישלחו אליו באמצעות דואר אלקטרוני יראו אותם כאילו נתקבלו 24 (עשרים וארבע) שעות לאחר שליחתם.

 

שונות

 1. ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפעול ו/או להתנהג ו/או לאכוף את זכויותיה באופן שונה ולא שוויוני בין ועל משתמשים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. שאלות, הארות, הערות, תלונות וכיוצא באלו, בנוגע לשימוש באתר ו/או לתכניי האתר, יופנו לג'ומלה! ישראל באמצעות אתר האינטרנט במקום המיועד לכך.
 3. המשתמש מצהיר ומסכים כי אי שימוש או איחור בשימוש על ידי ג'ומלה! ישראל בזכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא ייחשב כויתור מצד ג'ומלה! ישראל על הזכות האמורה.
 4. ויתור, הנחה, שינוי, או כל דבר אחר שניתן או נלקח על ידי ג'ומלה! ישראל למשתמש, לא ישמש תקדים למקרה אחר עבור אותו משתמש, אלא אם הדבר נעשה בכתב ובמפורש.
 5. הסכם זה ישלט על ידי הדין הישראלי בלבד, ויפורש בהתאם להוראות דין זה בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית לפסוק בכל דבר וענין הקשורים או הנובעים מהסכם זה.
 6. הסכם זה נוסח באדיבות עורך הדין אייל ויקטור ממו.
 

ג'ומלה!ישראל בפייסבוק ג'ומלה!ישראל בטוויטר ג'ומלה!ישראל בגוגל+

Powered By JFBConnect

אחסון בחסות:

התחברותהתחבר/י עם פייסבוק
Powered By JFBConnect