ג'ומלה! ישראל מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מבוא
 1. הסכם מדיניות הפרטיות (להלן: "ההסכם") הנו הסכם נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש באתר אותו ניתן למצוא כאן: http://www.joomla.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1417&Itemid=43
 2. קריאת הסכם זה יש לעשות בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש.
 3. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 4. הסכם מדיניות הפרטיות להלן מסדיר את היחסים בינך - נרשם, אורח או משתמש, לבין ג'ומלה! ישראל.
 5. מונחים והגדרות המופיעים בהסכם אשר לא פורשו ו/או הוסברו, יקבלו את משמעותן כמוגדר בהסכם תנאי השימוש.
 6. משתמש שאינו מסכים לאמור בהסכם זה מתבקש לא למסור כל מידע לג'ומלה! ישראל ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותיו.
 7. חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הם לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש לפירוש הוראות ההסכם.

 

רישום לאתר

 1. לצורך קבלת שירותיי האתר והשימוש בו, וכתנאי לכך, ג'ומלה! ישראל רשאית לדרוש כי יתבצע על ידי המשתמש הליך של רישום בו הוא נדרש להזנת פרטים ונתוני מידע שונים, חלקם חובה וחלקם רשות. משתמש שאינו מסכים להזנת פרטים ונתוני חובה כאמור, אינו רשאי להירשם לאתר ו/או לבצע בו שימוש.
 2. נרשם כאמור זכאי לעדכן את הפרופיל האישי שלו (למעט שם המשתמש), מעת לעת, וכן להעלות תמונה ו/או תמונות אישיות שלו ו/או קבצי מוסיקה ו/או קטעי וידאו, ככל שהללו לא פוגעים בזכותו של אחר.


איסוף מידע

 1. במהלך הגלישה באתר, הרישום לאתר והשימוש באתר ובשירותיו, ג'ומלה! ישראל אוספת פרטים ונתונים שונים על המשתמש, חלקם אישיים וחסויים וחלקם גלויים גם לעיני אחרים. מעבר לדרישות הרישום והפרטים להם נדרש הנרשם למסור, במהלך השימוש של המשתמש באתר ובשירותיו, מצטבר ברשות ג'ומלה! ישראל פרטים, מידע תכנים ונתונים שונים, לרבות, אך לא רק, כגון: עמודים ו/או אתרי אינטרנט בהם צפה המשתמש, פרסומים בשירותים שונים באתר (כגון:פורומים, צ'אט, לוחות וכדומה), תכנים שפרסם ו/או הפיק ו/או העלה המשתמש באתר ואליו, מודעות, מוצרים ושירותים שעניינו את המשתמש, הרגלי גלישה וצורת גלישה, כתובת IP, מיקומו הגיאוגרפי של הגולש וכיוצא באלו (להלן: "מידע").
 2. ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לאיסוף פרטים, נתונים, תכנים וכל מידע אחר ואישי של המשתמש במהלך שימושו באתר, כאמור לעיל.
 3. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי מסירת המידע לג'ומלה! ישראל על ידו, באופן ישיר או עקיף, באופן מלא או חלקי, באופן אקטיבי או פסיבי, וכן כל מידע שמגיע לג'ומלה! ישראל על המשתמש, בשל שימוש המשתמש באתר ו/או שימוש משתמשים אחרים, נעשה על דעתו ורצונו החופשי והוא מסכים לכך ללא סייגים מלבד אלו הקיימים מכוח הדין.
 4. המשתמש מאשר בזאת כי לצורך שימושו באתר ובשירותיו, ג'ומלה! ישראל תהא רשאית לשלוח ו/או להשתיל למחשבו של המשתמש, בידיעתו או שלא בידיעתו, קבצי זיהוי, התאמה או פיקוח שונים (אך במפורש לא קבצים זדוניים כגון וירוסים, תולעים, רוגלות וכיוצא באלו), כגון עוגיות (cookies), וכן להשתמש במידע הנובע והנגזר מהמידע שנצבר בקבצים אלו, לרבות לשם שימושים סטטיסטיים, העברתו לצד שלישי לצורך קיום הוראות כל דין, מטרות מסחריות, פרסום על ידי ג'ומלה! ישראל ו/או צדדים שלישיים, הצגה והצבת תכנים, מכל סוג, באתר, אשר מותאמים אישית למשתמש.

 

חשיפת מידע

 1. ג'ומלה! ישראל מקפידה לפעול בנוגע למידע בכפוף להוראות כל דין ובפרט כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הפרטיות"). לפיכך, ג'ומלה! ישראל תשמור על פרטיי המידע האישיים של המשתמש, אשר לא פורסמו באתר ו/או במקום אחר בפומבי על ידי המשתמש, ולא תגלה אותם בפני צדדים שאינם מורשים לכך על פי דין.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות לחשוף ו/או להעביר כל סוג של תוכן או מידע, חסוי, אישי או פומבי של משתמש, לרבות פרטיו המזהים של המשתמש, פרופיל של המשתמש, התנהגות הגלישה שלו, ip וכיוצא באלו, במקרים הבאים, אך לא רק: הפרה של הסכם תנאי השימוש על ידי המשתמש ; הליכים משפטיים בין המשתמש למשתמש אחר בנוגע לשימוש באתר ; הליכים משפטיים בין המשתמש לג'ומלה! ישראל בנוגע לשימוש באתר ; הוראות ו/או צו של בית משפט ; בכל מקרה שבו ג'ומלה! ישראל תמצא צורך לכך, לרבות צורך כלכלי או עסקי כגון מכירה, מיזוג, העברת שליטה בתאגיד וכיוצא באלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי לאחר שביצע רישום לאתר, וכן כל פרט ו/או תוכן אחר שפרסם, הפיק, יצר, העלה, במהלך שימושו באתר, מלבד פרט ו/או תוכן אשר נקבע על ידי ג'ומלה! ישראל כי יישאר חסוי, יהיה נגיש וחשוף לג'ומלה! ישראל ושאר משתמשי האתר, לרבות באמצעות חיפוש המבוצע על ידי אורחים.

 

שימוש במידע

 1. ג'ומלה! ישראל שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע שנאגר ברשותה בנוגע למשתמש, במלואו, לרבות תכני האתר, פרופיל משתמש, פרטים מזהים, נתוני שימוש וגלישה באתר וברשת האינטרנט, מספר IP, לכל אדם ו/או גוף הזכאי לכך על פי דין, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש, והמשתמש מסכים ומאשר בזאת, כי לא יהיו לא כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד ג'ומלה! ישראל ו/או מנהלי האתר וצוותו בנוגע לכך.
 2. המשתמש מסכים בזאת כי המידע עליו ועל אופן שימושו באתר, לרבות המידע שיימסר מטעמו ו/או על ידי משתמשים אחרים, יישמרו ויאוחסנו במאגרי הנתונים של ג'ומלה! ישראל, וכי ג'ומלה! ישראל תהא רשאית להשתמש במידע האמור ו/או לאפשר לאחר שימוש במידע, לפי שיקול דעתה, ובכפוף לכל דין. בכלל זה, ג'ומלה! ישראל תהא רשאית, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, בנוגע ובהתבסס על המידע של המשתמש, בתמורה או שלא בתמורה, לבצע שירותי דיוור (כגון ניוזלטר, דיוור ישיר), ליצור קשר עם ספקים ולקוחות, לבצע פרסום ישיר או עקיף באתר או מחוצה לו, שיווק וקידום מכירות לפעילות האתר ושירותיו, לבצע שיתוף ו/או העברה או מכירה של המידע (ובלבד שאינו במנותק מפעילות האתר הכללית), לבצע ניתוחים סטטיסטיים, לבצע מכירה של חלקים ו/או שימושים ו/או שירותים באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה ו/או מעשה המשרתים את אינטרסיה של ג'ומלה! ישראל.


עיון, תיקון, הסרה והגבלת שימוש במידע

 1. בהתאם לחוק הפרטיות, המשתמש זכאי בעצמו או על ידי בא כוחו או אפוטרופסו, לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע הנמצא אצל ג'ומלה! ישראל.
 2. פרופיל של משתמש אשר השהה את פעילותו או ביטל את רישומו באתר, בכפוף לאמור בהסכם תנאי השימוש, לא יהיה נגיש לאיתור ו/או חיפוש ו/או שימוש על ידי משתמשים אחרים. מידע כאמור יישמר במאגרי ג'ומלה! ישראל ולא ימחק, וזאת לצורך צרכים מסוימים (כגון יישוב מחלוקות עתידיות). ואולם, מידע ותכנים אשר הופקו ו/או פורסמו ו/או הועלו באתר שלא רק במסגרת הפרופיל (כגון: פורומים, לוחות וצ'אט), ימשיכו להיות חשופים.
 3. משתמש אשר השהה את פעילותו או ביטל את רישומו באתר, לא יהיה חשוף ליצירת התקשרות עימו מצד משתמשים אחרים, במסגרת שירותי האתר (כגון הודעות פרטיות, שליחת sms), אלא אם המשתמש חשף מידע אודות פרטי ההתקשרות שלו באופן ישיר למשתמש אחר כאמור.
 4. בהתאם לחוק הפרטיות, משתמש שעיין במידע (לרבות הפרופיל האישי ותכנים אודותיו) שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לעדכן ולתקן ו/או להסיר מידע זה בעצמו, ובמידה שאינו יכול או מורשה לכך, לפנות לצוות האתר (בעלי מאגר המידע). פרטיי מידע ותכנים אחרים אשר פורסמו באתר במקומות ציבוריים כגון פורומים, צ'אטים, לוחות וכדומה, עשויים לא להיות ניתנים לתיקון ו/או עדכון ו/או הסרה, על כן על המשתמש להקפיד על טיב המידע שהוא מוסר ו/או מפיק ו/או מעלה.
 5. בהתאם לחוק הפרטיות,  במידה ונעשתה פנייה אישית (כגון: בכתב, טלפון, ניוזלטר, וכיוצ"ב) למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר הידע של ג'ומלה! ישראל, אזי המשתמש זכאי לדרוש בכתב מג'ומלה! ישראל כי המידע המתייחס ושעל פיו נעשתה הפנייה האישית ימחק.

 

אבטחה

 1. על אף שג'ומלה! ישראל עושה את מיטב המאמצים, המשתמש מצהיר כי ידוע לו, והוא מוסר את פרטיו ומבצע שימוש באתר על בסיס כך, כי אתר האינטרנט והמידע והתכנים בו, לרבות פרטיו האישיים ופרופילו, עלול להיפרץ ולהיחשף בפני גורמים לא מורשים, וכן גורמים אלו עלולים להשתמש בפרטים אלו ואף להתחזות בשמו.
 2. ג'ומלה! ישראל מפרסמת באתר תכנים שונים, כגון קישורים ופרסומות, אשר מפנים לאתרים אחרים אשר בם קיימים תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה מזו של ג'ומלה! ישראל. הואיל וכך, ג'ומלה! ישראל לא יכולה להבטיח את פרטיותו של המשתמש באתרים כגון אלו, ואילו המשתמש פוטר בזאת את ג'ומלה! ישראל מאחריות בענין.
 3. פרטיי ההתחברות של המשתמש לאתר הנם אישיים וסודיים ואין להעבירם לאחר. על המשתמש להקפיד כי הללו לא יחשפו, ולעדכן פרטים אלו בפרטים חדשים במידה ויש חשש כי נחשפו כאמור.


שונות

 1. התנאים בהסכם זה, עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול הדעת הבלבדי של מנהלי האתר. כל שינוי יחייב את המשתמש בתוך 7 (שבעה) ימים מיום פרסומו באתר האינטרנט או תוך 3 (שלושה) ימים מיום משלוח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש. משתמש שנרשם אשר אינו מסכים לשינויים כאמור, נדרש להפסיק את שימושו באתר ו/או למסור לג'ומלה! ישראל כל מידע לאלתר. המשתמש נדרש להתעדכן מעת לעת בעדכונים כאמור.
 2. הסכם זה נוסח באדיבות עורך הדין אייל ויקטור ממו.

 

עדכון אחרון ( חמישי, 02 אפריל 2009 22:15 )  

ג'ומלה!ישראל בפייסבוק ג'ומלה!ישראל בטוויטר ג'ומלה!ישראל בגוגל+

Powered By JFBConnect

אחסון בחסות:

התחברותהתחבר/י עם פייסבוק
Powered By JFBConnect